از بر سپتامبر 14, 2021
ما هیچگاه هیچکس را از دست نمی دهیم بلکه فقط رابطه هایمان تغییر شکل می دهند . ممکن است جسم کسی در کنار ما نباشد اما همواره در درونمان حضور خواهد داشت . هر رویدادی در زندگی من ، هر شبی که به بی خوابی گذشتو تمام اشک هایی که ریختم مرا در مسیر سفر روحم به پیش برده است.   دبی فورد نیمه تاریک وجود
18 بازدیدها 5 پسند
از بر سپتامبر 14, 2021
عکس انگیزشی
17 بازدیدها 7 پسند